ദേശീയ ഊർജ്ജസംരക്ഷണ ദിനാചരണം - സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഊർജ്ജസംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്