ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിൽ മലയാളം എച്ച്. എസ്. എ. തസ്തികയിൽ നിയമനം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം - മറുപടി സംബന്ധിച്ച്