പ്രവാസികൾക്ക് സർക്കാർ ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്