പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനം - 23/05/2014 ലെ സ.ഉ.(എം.എസ്) നമ്പർ 10/2014/പിസവിവയുടെ അനുബന്ധ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുള്ള 30 സമുദായങ്ങൾക്ക്‌ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ സ്പഷ്ടീകരണം നൽകി - ഉത്തരവ്