എന്‍.എസ്.എസ്. ടെക്നിക്കല്‍ സെല്‍- പുനര്‍ജ്ജനി പദ്ധതി ക്യാമ്പുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്