വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ റാഗിംഗ് തടയുന്നത് - അടിയന്തിര നിര്‍ദ്ദേശം - സംബന്ധിച്ച്