കീഴാളര്‍ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിരോധനം- നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്