കേരള സംസ്ഥാന – കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രറി സര്‍വ്വീസ് - ജീവനക്കാര്യം - എംപ്ലോയിമെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് മുഖേന ലൈബ്രേറിയന്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്