പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനം -ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രവേശനത്തിന് Socially and Educationally Backward classes (SEBC ) സംവരണത്തിന് ക്രീമിലെയർ മാനദണ്ഡം -ബാധകമാക്കിയ -ഉത്തരവ്