സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളുടെ ബോര്‍ഡുകള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര്, ഉദ്യോഗപ്പേര്, ഓഫീസ് മുദ്രകള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരും ഔദ്യോഗിക പദവിയും അടങ്ങുന്ന തസ്തിക മുദ്ര, വാഹനങ്ങളുടെ ബോര്‍ഡുകള്‍ എന്നിവ മലയാളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന – ഉത്തരവ്