പിന്നോക്ക സമുദായ വികസനം - മലബാറിലെ പരവന്‍ സമുദായക്കാരെ എസ്.ഇ.ബി.സി. ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി – ഉത്തരവ്