കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭയുടെ അറുപതാം വാര്‍ഷികം സമുചിതമായി ആഘോഷിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്