2017 മെയ് 1 മുതല്‍ ഔദ്യോഗികഭാഷ പൂര്‍ണ്ണമായും മലയാളമാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ 'ഭരണഭാഷാ പ്രഖ്യാപനം' നടപ്പിലാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്