സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക യോഗ്യതയുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എം.ഐ.എസ്. പോര്‍ട്ടലില്‍ എക്സാമിനര്‍മാരായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും, പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്ന ദിവസങ്ങള്‍ ഡ്യൂട്ടിയായി കണക്കാക്കുന്നതിനും അനുമതി-ഉത്തരവ്‌