2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷാവസാനത്തില്‍ ട്രഷറി ക്യൂവിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയ ബില്ലുകള്‍ ക്ലിയര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച്