വ്യവസായം - കയർ വികസനം - ഉത്സവകാലത്ത് സർക്കാർ / അർദ്ധസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തവണവ്യവസ്ഥയിൽ വിപണനം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.