പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് - ഇലെക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം - ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ - സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഉത്തരവ്