2017 - ലെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം - ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ തസ്തികയിലുള്ളവർക്കു സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ്