സ്ഥലം മാറ്റം-പാലാ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷനായ ശ്രീമതി. മഞ്ജു എ. ആർ. നെ നെയ്യാറ്റിൻകര ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ്