കോമൺ പൂൾ ലൈബ്രറി സർവീസ് സമയബന്ധിതമായി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്