കടുത്തുരുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത 19 ഏക്കര്‍ 39.14 സെന്‍റ് സ്ഥലത്ത് നിന്നും 8 ഏക്കര്‍ 50 സെന്‍റ് സ്ഥലം കടുത്തുരുത്തി ഗവണ്‍മെന്‍റ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിന് വിട്ടു നല്‍കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ്