ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് & ഗാർമെൻറ് ടെക്നോളജി കോഴ്സിന്‍റെ പുതുക്കിയ സിലബസ് അംഗീകരിച്ച്-ഉത്തരവാകുന്നു