സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‍സ് ഇന്‍ ലൈബ്രറി & ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് - പരിഷ്‍ക്കരിച്ച സിലബസ് അംഗീകരിച്ച് - ഉത്തരവ്