കോമൺപൂൾ ലൈബ്രറി സർവീസ് - ജീവനക്കാര്യം - കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് യഥാവിധി സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്