കേരള രാജ്‍ഭവനിലെ ടെയ്‍ലര്‍ തസ്‍തികയിലെ ഒഴിവ് നികത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്