ആയുഷ് - നാലാം അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാദിനാചരണം - 2018 ജൂണ്‍ 21 ന് സംസ്ഥാനത്ത് ആചരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്