അടിയന്തിര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവധി - ജില്ലാ കളക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകമാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്