കളമശ്ശേരി സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജില്‍ നിന്നും ശൂന്യവേതനാവധിയിലായിരുന്ന ഓട്ടോമൊബൈല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷന്‍ ശ്രീ. ജയപ്രസാദ് വി വി യെ ജോലിയില്‍ പുനഃപ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ്