ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് സപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസലുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവയ്കാതെ , ജെം (ഗവൺമെൻറ് ഇ -മാർക്കറ്റ് പ്ലസ് ) ഒരു പൊതുസംഭരണ മാർഗമായി അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്