സെൻട്രൽ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് വിഭാഗം മേധാവിയായ ശ്രീ. മഞ്ജു എസ്. സൈമൺ -ന് സേ്‍റ്ററ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിൽ കൺസൾട്ടന്റായി അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ്