പുറപ്പുഴ സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷന്‍ ശ്രീ. സുരേഷ് കുമാര്‍ കെ യ്ക്ക് 16 വര്‍ഷത്തെ രണ്ടാം സമയബന്ധിത ഹയര്‍ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചു കൊണ്ട് - ഉത്തരവ്