ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് - 2018- ലെ മലയാളദിനാഘോഷവും ഭരണഭാഷാവാരാഘോഷവും സംബന്ധിച്ച്