"ഭൂമി മലയാളം" - 'നവംബർ' - ലോകമലയാളദിനാചരണം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഭാഷാപ്രതിജ്ഞ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്