ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് ആൻഡ് ഗാർമെൻറ് ടെക്നോളജി കോഴ്‌സിൻറെ ഫീസ് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ്