ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 9 / 10 / 2018 - ന് ചേർന്ന യോഗത്തിൻറെ നടപടിക്കുറിപ്പ്