അന്യത്ര സേവനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശാഖയിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ ശ്രീ. അന്‍വര്‍ എ. യെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സര്‍ക്കാര്‍ എ‍ഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജില്‍ നിയമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള - ഉത്തരവ്