പ്രിസം സോഫ്റ്റ്‍ വെയര്‍ മുഖേന ഓണ്‍ലൈനായി പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ വകുപ്പുകളിലും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് - ഉത്തരവ്