റിവിഷന്‍ 2010 സ്കീമില്‍ ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരും രജിസ്ട്രേഷന്‍ റദ്ദായവരുമായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 2010 റിവിഷന്‍ സ്കീമില്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിന് ഒരു അവസരം കൂടി നല്‍കി - ഉത്തരവ്