2019-20 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷം മുതല്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി ഡിപ്ലോമക്കാര്‍ക്കായുള്ള തുല്യതാ പരീക്ഷ പരിഷ്കരിച്ച് - ഉത്തരവ്