2019 ലെ മധ്യവേനല്‍ അവധി - സ്പഷ്ടീകരണം നല്‍കി - ഉത്തരവ്