സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജുളിലെ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് തസ്തികയില്‍ സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ്