പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഹാജര്‍ കുറവ് മാപ്പാക്കല്‍ - പുതിയ വ്യവസ്ഥകള്‍ രൂപപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ്