കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിന്‍ പ്രചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ആഫീസുകളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ച് - ഉത്തരവ്