കോമണ്‍ പൂള്‍ ലൈബ്രേറിയൻമാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ സംബന്ധമായ ചുമതലകള്‍ പ്രിസം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വഴി നിര്‍വഹിക്കുനതിനു ഓഫീസര്‍മാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്