നാഷണല്‍ സര്‍വീസ് സ്കീം (എന്‍. എസ്.എസ്) - സ്റ്റേറ്റ് എന്‍. എസ്.എസ്. സെല്‍ - സംസ്ഥാനതല ഉപദേശക സമിതി പുന:സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്