കോവിഡ് 19 - പകര്‍ച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് - ഉത്തരവ്