ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിനും ക്ലാസ്സുകളുടെ സമയക്രമം സംബന്ധിച്ചുമുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച് - ഉത്തരവ്