കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓഫീസുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ G.O.(Ms) No.117/2020/GAD - 18.06.2020