നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് (Covid 19) പകർച്ച വ്യാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക് ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സർക്കാർ രേഖകൾ പുതുക്കുന്നതിന് കാലാവധി കൂട്ടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - ഉത്തരവ്