ഡീറ്റെയിൽഡ് കണ്ടിൻജന്റ് ബില്ലുകൾ യഥാസമയം അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനു സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്